Thai-Bat

Thai Business Accounting and Tax Co,.Ltd

บริษัท ไทย บิสิเนส แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์ แท็กซ์ จำกัีด

 
ไทย/ อังกฤษ

.
 
บจก.ไทย บิสิเนส แอดเค้าน์ติ้ง แอนด์ แท็กซ์ (TBAT) ช่วยท่านได้อย่างไรบ้าง
เนื่องจากกฎหมายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น มีการออกพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2543
กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องจัดหาผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายมาเป็นผู้ทำบัญชี และยังมีการออกกฎหมายใหม่ เพื่อควบคุมและตรวจสอบด้านภาษี นอกจากนี้ยังมีข้อบังคับ
เกี่ยวกับกฎหมายคนต่างด้าวและด้านอื่นๆ เป็นต้น TBAT เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้ จึงจัดตั้งขึ้นโดย
ผู้มีคุณวุฒิ ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของท่านโดยมีบริการดังนี้
.

 
 

 บริการด้านบัญชีและภาษี
- รับทำบัญชีและยื่นชำระภาษีอากร

-ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

-รับวางระบบการคำนวนและวิเคราะห์ต้นทุน

-รับวางระบบบัญชีและควบคุมภายใน

-รับจัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน

-ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีอนุญาติและผู้สอบบัญชีภาษีอากร

-รับตรวจสอบระบบงานภายในขององค์กร

-ตรวจสอบกรณี พิเศษ

-สอบทานประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี               และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี

-ให้คำแนะนำในการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

-ให้คำแนะนำในการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาและคนต่างด้าว

 

 

บริการด้านจดทะเบียน

-รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

-รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท

-รับจดประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

-รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า
-ขอใบอนุญาตทำงานบุคคลต่างด้าว

-รับต่อวีซ่า

 

 
  lหน้าแรกl  สมัครงานติดต่อเรา l   

Manage by Thai Business Accounting and Tax.

Maintenance by Info Media Innovation Co., Ltd.